روی نام شهر در سربرگ سایت کلیک کنید تا خدمات زیر را بر اساس همان شهر ملاحظه نمایید

تیک طب در زمینه پرستاری ویژه، سرویس‌های گوناگونی ارائه می‌دهد. این خدمات را هم‌اکنون در منزل و محل زندگی خود دریافت کنید:

پانسمان سوختگی تا 25%، پانسمان زخم ديابتی، پانسمان زخم بستر، همودیالیز در منزل (با دستگاه)، همودیالیز در منزل (بدون دستگاه)، شیمی‌درمانی، تنظیم دستگاه مراقبت‌های ویژه و آموزش به بیمار

فیلتر
شما این خدمت را به خدمات انتخابی اضافه کرده اید: